Skip to main content

Vedtekter for foreningen Rana Makerspace

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Rana Makerspace og ble stiftet 15. juni 2017.

§ 2 Formål

Rana Makerspace er en forening basert i Rana kommune med formålet å fremme interesse og engasjement for entreprenørskap, innovasjon, teknologi og skaperglede.

Rana Makerspace er basert på frivillig og ikke-kommersielt grunnlag. Foreningen er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Som medlemmer i Rana Makerspace regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende kontingentperiode. Kontingentperioden fastsettes av årsmøtet.

Alle privatpersoner kan bli medlem av foreningen.

Medlemmer plikter å følge foreningens til enhver tid gjeldende rutiner og reglementer.

§5 Faggrupper

Foreningens aktivitet er delt opp i faggrupper. Den enkelte faggruppe styres av en leder, valgt på årsmøtet.

Faggruppen bør utarbeide rutiner og prosedyrer innenfor sitt eget fagfelt med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Faggruppeleder har som sin fremste oppgave å være faggruppemedlemmenes bindeledd inn til styret, samt ha det overordnede ansvar for faggruppens aktivitet.

Enhver faggruppes leder har en plass i det sittende styret.

Faggrupper opprettes eller nedlegges av årsmøtet.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Ingen medlemmer kan inneha mer enn ett verv som gir stemmerett i styret.

§ 7 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for en eller flere kontingentperioder kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 9 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av februar måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Møteleder, referent og to protokollunderskrivere velges av årsmøtet.

De to protokollunderskriverne kontrollerer at årsmøteprotokollen er korrekt. Dersom protokollen er korrekt signeres den av begge protokollunderskriverne. Dersom det oppdages feil korrigeres disse før signering.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er oppført på sakslisten.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig dersom ett eller flere medlemmer fremmer forslag om det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  1. Behandle årsmelding

  2. Behandle regnskap i revidert stand

  3. Behandle innkomne forslag

  4. Fastsette kontingent

  5. Vedta budsjett

  6. Velge:

a) Leder, sekretær og kasserer

b) Faggruppeledere

c) Revisor

Kasserer og sekretær velges for 2 år der kun en er på valg hvert år, leder velges for 1 år.

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum tre medlemmer, leder, kasserer og sekretær. Styret velger selv nestleder blant sine medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

  4. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller minst to av de øvrige styremedlemmene krever det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes av styrets leder, eller dennes stedfortreder, og ett styremedlem i felleskap.

I styreleders fravær overtar nestleder styreleders oppgaver.

Styret har fullmakt til å opprette midlertidige faggrupper og peke ut en leder for gitt faggruppe frem til neste årsmøte. Faggruppeledere utpekt av styret har møte-, og talerett på styremøter, men ikke stemmerett.

§13 Sanksjoner

§13.1 Utestengelse

Et medlem kan utestenges fra all aktivitet, unntatt årsmøter og ekstraordinære årsmøter, i inntil 1 måned av styret, ved brudd på rutiner eller reglementer, eller inntil 3 måneder ved gjentatte brudd på rutiner eller reglementer.

§13.2 Eksklusjon

Et medlem kan kun ekskluderes av årsmøtet.

§ 14 Vedtektsendring 1

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at foreningens midler og eiendeler overdras til en likesinnet organisasjon. Dersom det ikke finnes en egnet mottaker på oppløsningstidspunktet, skal det opprettes en stiftelse som forvalter foreningens midler og eiendeler i foreningens ånd.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. ## § 14. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

§16 Redaksjonelle endringer

Styret kan godkjenne redaksjonelle endringer av vedtektene. Dette skal kun gjelde endringer på rekkefølge av paragrafer, ortografi, tegnsetting og lignende.

§17 Øvrige bestemmelser

Alle vedtak i Rana Makerspace sine organer krever alminnelig flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtektene.